Online Education Accreditation – what you need to know | Webinar 24th April, 4pm | Register Now

Darpariaeth amgen ar-lein o ansawdd uchel ar gyfer dysgwyr agored I niwed ledled Cymru.

Rydym yn cefnogi cannoedd o ysgolion ledled 145 o awdurdodau lleol.

Rydym yn cynnig llwybr i fyfyrwyr ag anghenion ymddygiadol, meddygol ac iechyd meddwl gyflawni canlyniadau cryf, cydnabyddedig.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, awdurdodau lleol ac unedau cyfeirio disgyblion i sicrhau bod dysgwyr yn cael y cymorth gorau posibl.

Girl studying on a laptop

Mae ein darpariaeth:

  • Yn cael ei phersonoli i anghenion myfyrwyr unigol
  • Yn hyblyg ac yn addas ar gyfer gofynion byrdymor a hirdymor
  • Yn gefnogol; mae ein hathrawon yn brofiadol o ran cyflwyno darpariaeth amgen i fyfyrwyr a allai fod â lefelau gorbryder uchel neu a allai fod wedi ymddieithrio rhag dysgu
  • Yn canolbwyntio ar yr ochr academaidd ac mae iddi gwricwlwm eang cytbwys ar gyfer disgyblion CA3 a CA4
  • Yn cael ei chyflwyno gan athrawon cymwysedig a phrofiadol trwy ein llwyfan pwrpasol
  • Yn cael ei chefnogi gan bortholion hawdd eu defnyddio, sy’n rhoi mynediad i adnoddau, recordiadau ac ystod eang o adroddiadau i fentoriaid

Gweithiwch gyda ni! Cymerwch eich camau nesaf i gyfeirio disgybl

O fewn 48 awr gallai eich disgybl bregus fod yn dysgu ar-lein gydag Academy21. Rydym yn ymfalchïo yn y newid effeithlon ac yn eich annog i gysylltu os oes gennych ddisgybl bregus sydd angen darpariaeth amgen.

  • Monitro 360°
  • Data myfyrwyr ac olrhain 24/7
  • 800+ o ysgolion wedi partneru eleni

 

Gwyliwch er mwyn dysgu sut y gall gweithio mewn partneriaeth ag Academi21 sicrhau llwyddiant i chi a'ch myfyrwyr.

Example of a happy student at home (not a Greenwood student)
"Mae fy athrawes wedi fy ysbrydoli ar gyfer mathemateg, ac ar gyfer ysgol yn gyffredinol, eto ac wedi gwneud i mi deimlo y gallwn wneud pethau. Rhoddodd hwb enfawr i fy hunanhyder a hoffwn ddiolch yn fawr iddi am hynny."

Christopher
Myfyriwr Blwyddyn 11